Dabu mēs neesam saņēmuši
mantojumā no senčiem, bet gan
aizņēmušies no mūsu bērniem!
Amerikas indiāņu teiciens.


IEVADS

Godātais LMA mājas lapas lasītāj!
Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) ir dibināta 2001.gadā (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 29.05.2001., reģ. nr. 40008060351). To nodibināja 17 juridiskās personas (sabiedriskās organizācijas) ar nolūku aizstāvēt savu biedru intereses makšķerēšanas jomā, no kā varētu būt labums arī plašākai makšķernieku sabiedrībai. Bet LMA nekad nav pretendējusi uz valsts visu makšķernieku pārstāvēšanu.

Kā pirmais LMA darbības mērķis tās Statūtos ir noteikts vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana (lūdzu skatīt sadaļu – Par mumsLMA Statūti).

Iespējams, ka tas var izraisīt zināmu neizpratni – makšķernieki, un – vides aizsardzība? Bet tā bija un ir cieša visu LMA biedru cilvēciska, pilsoniska, ētiska, filozofiska un, ja tā var teikt – makšķernieciska pārliecība, ka mūsdienās ir bezatbildīgi, neprofesionāli un neētiski darboties makšķerēšanas jomā, pirmām kārtām nerūpējoties zivju resursu dzīves vides kvalitātes nodrošināšanu

Šī pārliecība ir nostiprināta arī LMA Ētikas Kodeksā (lūdzu skatīt sadaļu – Par mums).

Pirmie praktiskie darbi, kurus LMA uzsāka savas darbības jau pašā pirmsākumā, bija vides aizsardzības pasākumi – mazo HES būvniecības ierobežošana un zivju resursu aizsardzības akcija „Lašiem būt!”, kas 2006.gadā pārtapa par akciju „Dzīvais ūdens”. Abu akciju ilggadējs patrons ir bijis vides ministrs Raimonds Vējonis, kas ir arī LMA Goda biedrs (lūdzu skatīt sadaļu – Par mumsGoda biedri).

Par LMA darbības pirmsākuma ļoti būtisku saniegumu jāuzskata jaunu Ministra kabineta noteikumu izveidi, kad LMA toreizējai Latvijas valdībai izvirzīja priekšlikumu par vitālu nepieciešamību aizsargāt Latvijas upes no mazo HES būvniecības sērgas. LMA aktīvi lobējot procesu, 15.01.2002. tika pieņemti „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”.

Loģiska un neatņemama LMA darbības sastāvdaļa vides aizsardzības jomā ir sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana, kas kā mērķis arī ir noteikts LMA Statūtos. 

Sīkāku informāciju par LMA darbību vides aizsardzībā lūdzu skatīt sadaļā Vides aizsardzība.

Cik zināms, tad LMA ir vienīgā starp zināmajām makšķernieku organizācijām Eiropā, kuras Statūtos ir noteikts sevišķs tās darbības mērķis – cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalīdu) integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana.

Tikpat neatņemama LMA darbības sastāvdaļa ir arī makšķerēšanas sacensību organizēšana (galvenokārt saviem biedriem, kā arī uzaicinātām personām). Par LMA sacensībām lūdzu skatīt sadaļu Sacensības.

Paralēli augstāk minētajam LMA nodarbojas arī ar:

* videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšanas veicināšanu un popularizēšanu;

* Latvijas Republikas rekordu makšķerēšanā reģistrēšanu makšķerauklu izturības kategorijās saskaņā ar „International Game Fish Association” (IGFA, ASV) galvenajiem principiem pasaules rekordu makšķerēšanā reģistrēšanā (lūdzu skatīt sadaļu – Rekordi). 

LMA dzīvē ļoti nozīmīgi bija 2005. un 2006.gads. 

Paplašinoties un pilnveidojoties tās darbībai, sabiedriskajam nozīmīgumam un ietekmei, LMA 2005.gadā vērsās pie toreizējās Vides ministrijas un Latvijas Republikas Saeimas (Parlamenta) ar priekšlikumu principiāli pārskatīt sabiedrisko vides inspektoru tiesības, lai zivju resursu aizsardzību un uzraudzību viņi varētu veikt arī patstāvīgi, bez valsts vides inspektoru klātbūtnes. Tā rezultātā tika veikti vēsturiski grozījumi Zvejniecības likumā, kam faktiski nav precedenta visas Eiropas mērogā. LMA aktīvas lobēšanas rezultātā veiktos grozījumus minētajā likumā atbalstīja vairāk nekā 90% no visiem toreizējās Saeimas deputātiem.

Vienlaicīgi LMA panāca, ka ar tādu pašu atbalstu Zvejniecības likumā tika noteikts aizliegums rūpnieciskajā zvejā visās Latvijas upēs un atsevišķos ezeros izmantot zivju tīklus.

Veikto grozījumu Zvejniecības likumā rezultātā LMA izveidoja LMA Mobilo grupu, kas darbojas zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā. Tā ir Latvijā pirmā un lielākā nevalstiskās organizācijas (LMA) brīvprātīga vienība, kas darbojas praktiski visas Latvijas teritorijā, un kura nepieciešamības gadījumos sadarbojas arī ar dažādām vides aizsardzības valsts iestādēm (galvenokārt – Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi), valsts policiju un atsevišķiem valsts un sabiedriskajiem vides inspektoriem.

LMA Mobilajā grupā ir vairāk nekā 20 personas (visi LMA biedri), daļai no kurām ir sabiedriskā vides inspektora – Valsts vides dienesta pilnvarotās personas statuss, bet otra daļa sastāv no Mobilās grupas brīvprātīgajiem palīgiem, kuri arī piedalās zivju resursu aizsardzības un uzraudzības reidos kopā ar pārējiem Mobilās grupas dalībniekiem dažādu tās ekipāžu sastāvā.

Savukārt 2006.gadā LMA tika veikta reorganizācija, lai stiprinātu un aktivizētu Latvijas makšķernieku idejisko vienotību un palielinātu individuālās atbildības kopējo līmeni zivju resursu izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā. Tādējādi turpmāk par LMA biedriem varēja kļūt arī fiziskas personas.

Tā paša gada nogalē, noslēdzoties zivju resursu aizsardzības akcijai „Dzīvais ūdens 2006”, kā ik gadu tika izstrādāta akcijas noslēguma pārskata pakete. Šoreiz – ievērojami paplašināta, kurā tika iekļauti dažādi dokumenti, vizuālā informācija un īpaši sagatavota video filma, ko kopā ar pavadvēstulēm LMA iesniedza Valsts Prezidentei, Saeimas prezidija priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, atsevišķiem valdības ministriem, Saeimā pārstāvēto politisko partiju un to apvienību frakcijām, plašsaziņas līdzekļiem un LMA sadarbības partneriem ārvalstīs. 

Atbildes vēstulēs tika pausts viennozīmīgs atbalsts LMA izvirzītajiem desmit priekšlikumiem un nepieciešamībai risināt LMA izvirzītās problēmas.

Tā rezultātā un saskaņā ar toreizējā ministru prezidenta Aigara Kalvīša rezolūciju (16.02.2007.) - „lai efektīvi risinātu jautājumus un problēmas, kas saistītas ar valsts zivsaimniecību, zivju resursu aizsardzību un izmantošanu” un attiecīgu toreizējā zemkopības ministra Mārtiņa Rozes rīkojumu (22.03.2007.), Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldē (tagad – Zivsaimniecības departaments) tika izveidota darba grupa „Zivju resursu aizsardzība un izmantošana” ar septiņu valsts institūciju un sešu nevalstisko organizāciju (biedrību) pārstāvju līdzdalību.

Minētā darba grupa darbojās gandrīz divu gadu garumā, kas ir bezprecedenta gadījums Latvija zivsaimniecības un vides aizsardzības nozaru vēsturē. Par nozīmīgāko darba grupas veikumu LMA uzskata jauna normatīvā akta izveidi – Ministru kabineta  “Noteikumus par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti”. Tika veikti arī citi būtiski grozījumi daudzos normatīvajos aktos. 

Lai sekmīgāk īstenotu kopējos mērķus vides aizsardzības jomā, LMA un toreizējā Vides ministrija (tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2006.gada 22.februārī noslēdza beztermiņa „Nodomu protokolu par sadarbību vides aizsardzībā” 

Aizvadītajos desmit gados, konsekventi īstenojot savu darbību, LMA panāca ļoti būtisku sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vides aizsardzību ūdens resursu un zivju resursu aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības ievērojamu palielināšanos praktiskā vides aizsardzībā. 

To LMA uzskata par vienu no vislielākajiem sasniegumiem savā darbībā! 

Par neatņemamu LMA ikdienas darbības sastāvdaļu ir kļuvusi starptautiskā darbība, kas pēdējos gados ir kļuvusi ļoti plaša un daudzpusīga.

Nu jau vairākus gadus LMA ir “International Game Fish Association” (IGFA, ASV) biedre, bet LMA valdes priekšsēdētājs Alvis Birkovs ir IGFA oficiālais pārstāvis Latvijas Republikā. 

Savukārt 2010.gadā LMA kļuva arī par starptautiskās nevalstisko organizāciju alianses OCEAN2012 biedri, atbalstot tās centienus jaunas Kopējas zivsaimniecības politikas ieviešanā Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

LMA ir Eiropas Makšķernieku Alianses (European Anglers Alliance, EAA) asociētā biedre.

LMA bija iniciatore Baltic Anglers Network izveidei, kas apvieno zināmākās makšķernieku organizācijas no ap Baltijas jūru esošajām valstīm, lai aktivizētu kopējus centienus Baltijas jūras ekosistēmas aizsardzībā, ūdens objektu apsaimniekošanā iekšējos ūdeņos, mazo HES būvniecības ierobežošanā, ūdens un zivju resursu aizsardzībā un saglabāšanā. 

LMA ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvās padomes (VKP) un Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivju fonda padomes locekle, kā arī pārstāv VKP „Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.g uzraudzības komitejā” Zemkopības ministrijā. 

Īpaši nozīmīgs LMA darbībā bija arī 2011.gads, kad LMA, saņemot attiecīgu deleģējumu no Valsts vides dienesta, organizēja sabiedrisko vides inspektoru statusa pretendentu zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā apmācības piecās Latvijas pilsētās (Rīgā, Cēsīs, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā), kurās piedalījās vairāk nekā 100 personas (lūdzu skatīt sadaļu Vides aizsardzība – Apmācības). 

Par savu veikumu LMA ir saņēmusi apsveikumus, pateicību un atzinību no Latvijas toreizējās Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas, Latvijas Saeimas (Parlamenta), vairākām valdībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. 

LMA vienmēr ir lobējusi Latvijas ūdens un zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, savai pārliecībai gūstot apstiprinājumu arī mūsu priekšteču aicinājumā - „Lai mantojumu, kuru esam saņēmuši no mūsu tēviem, nevien nesamazinātu, bet pat pavairotu atstājam mūsu pēcnācējiem. Tas ir mūsu svēts pienākums” (žurnāls „Mednieks un Makšķernieks”, 1925, Nr.3).

Tāpēc LMA ir atvērta visiem, kuri atzīst un uzskata sev par tuviem LMA mērķus un darbības virzienus, LMA Statūtus un LMA Ētikas Kodeksu.

 

Jūsu LMA Valde.