Likumi

Vides aizsardzības likums

Ūdens apsaimniekošanas likums

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Zvejniecības likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Civillikums. Pielikumi

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana


Aizsargjoslu likums
 
 
Ministru kabineta noteikumi

Makšķerēšanas noteikumi LV

Makšķerēšanas noteikumi RU

Makšķerēšanas noteikumi EN

Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība

Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos

Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība

Noteikumi par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli Latvijas ostās

Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu,
noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi


Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu,
izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu


Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus


Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība

Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju

Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti

Noteikumi par riska ūdensobjektiem

Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti

 
 
Nozares politikas plānošanas dokumenti

Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns (2007. - 2013.g.)

Zivju resursu atražošanas valsts programma (2001. - 2010.g.)
 
 
Licencētās makšķerēšanas vietas Latvijā